Stadgar för Insamlingsstiftelsen Borlänges Naturarv, org nr 802482-0485, Plusgiro 210 08 05-7, Swish 123-2488773

Stiftelseförordnande

 

I syfte att tillgodose ett allmänt intresse inom naturvården att skydda hotade djur- och växtarter beroende av natur, i synnerhet gammal skog, samt gynna forskning, friluftsliv, turism för nuvarande och framtida generationer förordnar undertecknade Börje Eriksson och Göran Vikar att de pengar som inflyter till följd av det upprop som kommer att publiceras på hemsidan www.borlange.naturskyddskyddsforeningen.se  skall bilda en självständig förmögenhet och förordnar vi samtidigt att bilagda föreskrifter som utgör del av detta stiftelseförordnande, skall gälla för den avsedda stiftelsen, vars namn skall vara Insamlingsstiftelsen Borlänges Naturarv.

Borlänge den 25 oktober 2021

Börje Eriksson                 Göran Vikar

 

 

Undertecknade som utsetts till styrelseledamöter åtar oss härmed att ta hand om de pengar som inflyter på grund av detta förordnade och att förvalta dem i enlighet med förordnandet.

 

Borlänge den 25 oktober 2021

Börje Eriksson, Göran Vikar, Nanette Nygårds, Lena Hansson, Carolin Utecht, Per Leijström, Bernt Belt

 

Stadgar

Utgörande del av stiftelseförordnande 2021-10-25

1 §. Stiftelsens namn

Stiftelsens namn är lnsamlingsstiftelsen Borlänges Naturarv.

2 §. Ändamål

Stiftelsen Borlänges Naturarv har till uppgift att verka för skyddet av värdefull natur i Borlänge kommun genom bland annat bildande och skötsel av naturreservat och naturvårdsområden.

Stiftelsens ändamål är att genom markköp, markbyte eller på annat sätt, säkerställa skyddet av ekologiskt särskilt känsliga miljöer såsom t ex orörd natur, områden med utrotningshotade arter, variationsrika marker, kulturhistoriskt intressanta naturområden eller områden som på annat sätt kan bidra till variationsrikedom och biologisk mångfald inom kommunen.

3 §. Ändamålsuppfyllan

Stiftelsen skall förvärva fastigheter som komplement till myndigheters, företags och privatpersoners åtgärder med samma syfte. Stiftelsen skyddar därmed områdets rödlistade djurarter och växter samt främjar och befäster forskning, friluftsliv och turism för nuvarande och framtida generationer.

All skog uppköpt av stiftelsen skall ha skyddsbestämmelserna ”totalt avverkningsskydd med förbjudet jord- och skogsbruk” samt när den organisation som ansvarar för naturreservatsbildning samtycker, upplåta skog och mark för naturreservatsbildning utan intrångsersättning. Dessa föreskrifter har uppkommit för att främja och trygga skogens skydd mot avverkning i framtiden.

Styrelsen skall tillse att skogen är i gott skydd, dvs. se till att skogen ej blir nedhuggen, plundrad, vandaliserad och nedskräpad. Stiftelsen får ej sälja förvärvad skog. Mark utan skyddsvärde som skänkts till stiftelsen får bytas mot skyddsvärd skog efter styrelsebeslut.

Verksamheten finansieras av bidrag som erhålls och stiftelsen får även ha viss försäljningsverksamhet för att få in pengar. Vid särskilda fall får stiftelsen, efter styrelsens beslut, ge bidrag till myndigheter och organisationer vars verksamhet är att främja skogens biologiska mångfald.

Stiftelsen kan föreslå kommunen eller länsstyrelsen att förstärka skyddet av särskilt värdefulla områden, genom reservatsbildning eller annan förordning.

Stiftelsens tillgångar kan även användas till biotopvård, restaurering av intressanta naturområden och liknande åtgärder, samt för informationsinsatser som syftar till att öka förståelsen för och vikten av att värna den biologiska mångfalden.

Allmänheten, organisationer och företag etc. kan genom gåvor, donationer, testamenten och andra aktiviteter, ge bidrag till stiftelsen. Bidrag kan utgå i form av kontanta medel, fastigheter, mark och vatten etc. På detta sätt kan resurser frigöras, vilka genom markbyte, markköp eller på annat sätt kan användas för att säkerställa värdefulla naturområden.

För att bedriva verksamheten får stiftelsen hyra, äga och förvalta fast och lös egendom. Stiftelsen får förvärva fastigheter för att främja ändamålet. Stiftelsen får endast avyttra fastigheter för att fullfölja syftet med ändamålet. Stiftelsen får äga andra juridiska personer. Stiftelsen får mottaga medel av andra.

4 §. Förvaltning

Stiftelsen skall övervakas av en styrelse bestående av ett udda antal och minst fem ledamöter, varav en är ordförande. Därjämte kan utses två suppleanter. Styrelseuppdragen gäller för två år i taget och styrelsen tillsätts i samband med Naturskyddsföreningens Borlängekrets årsmöten. Om Borlängekretsens naturskyddsföreningsverksamhet skulle upphöra tillsätts styrelsen av Naturskyddsföreningens Länsförbund i Dalarna.

5 §. Förmögenhetsförvaltning

Styrelsen ansvarar för att stiftelsens förmögenhet förvaltas på betryggande sätt så att riskerna begränsas och möjligheterna till god avkastning tillvaratas, men ska under en period om tre sammanhängande räkenskapsår använda minst ¾ av sina intäkter för stiftelsens ändamål.

6 §. Säte

Styrelsen har sitt säte i Borlänge.

7 §. Val av ordförande

Styrelsens ordförande utses av Borlängekretsen av Naturskyddsföreningen.

8 §. Beslutsförhet

Styrelsen är beslutsför med fem ledamöter (eller suppleanter om ordinarie ledamöter är förhindrade att närvara). Beslut fattas med enkel majoritet när ej annat föreskrives i stadgarna. Ordförande har utslagsröst vid lika röstetal.

9 §. Kallelse

Ordföranden skall tillse att styrelsesammanträden hålles när det behövs och kallar härtill skriftligt eller muntligt. Nödvändig dokumentation skall åtfölja kallelsen när fråga är om större beslutsärende. Ordföranden är skyldig att kalla till sammanträde inom fjorton dagar efter det att minst två ledamöter begärt detta.

10 §. Protokoll

Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll som skall justeras av ordföranden jämte den eller de ytterligare personer som vid varje tillfälle därtill utses. Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på betryggande satt.

11 §. Insamlat kapital

Stiftelsens insamlade medel, efter avdrag för förvaltningskostnader, skall disponeras för främjandet av stiftelsens ändamål.

12 §. Räkenskapsår

Stiftelsens räkenskapsår är kalenderår.

13 §. Firmateckning

Stiftelsens firma tecknas förutom av styrelsen av den eller de som styrelsen utser till firmatecknare.

14 §. Revisor

For ett granska stiftelsens förvaltning och räkenskaper ska styrelsen utse en godkänd eller auktoriserad revisor. Denne utses på två år i taget.

15 §. Revision

Senast den 30 april skall styrelsens förvaltningsberättelse och föregående års räkenskaper

överlämnas till stiftelsens revisor, som inom 1 månad skall avge revisionsberättelse med angivande huruvida styrelsen förvaltat stiftelsen i enlighet med stadgarna, god stiftelsesed och gällande lagstiftning. Förvaltnings- och revisionsberättelser skall överlämnas till Länsstyrelsen i Dalarnas län, som har att förordna om vidtagande av åtgärd vartill revisorns yttrande kan föranleda.

16 §. Stadgeändring

Ändring av dessa föreskrifter, utom 2 §, 16 § och 18 §, får göras genom enhälligt styrelsebeslut förutsatt att ändring icke strider mot stiftelsens syfte och ändamål enligt stiftelseförordnandet.

17 §. Uteslutning

Styrelseledamot får inte uteslutas ur styrelsen av annan anledning än att denna har motarbetat stiftelsens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat stiftelsens intresse.

18 §. Upplösning

Upplöses stiftelsen är det styrelsen som ansvarar för att stiftelsens samtliga tillgångar överlämnas till annan som fortsätter att tjäna stiftelseförordnandets angivna ändamål.