Det är bråttom att skydda naturen i Borlänge kommun

Från första början var skogen kollektivt ägd eller ägarlös. I Bergslagen behövdes redan under 1600-talet stora mängder trä för bergshantering och staten tog hand om stor del av skogen och under 1800-talet såldes dessa skogar till bruken, vilket förklarar att fortfarande stor del av skogsinnehavet i Mellansverige och upp längs Norrlandskusten är bolagsägt.

Först i början av 1800-talet började skogsägandet i andra delar av Sverige. I slutet av 1800-talet köpte skogsföretagen upp stora delar av skogen i norra Svealand och i Norrland, fram tills lagen förbjöd dem att köpa upp mera mark i början av 1900-talet. Sveriges skogar var i slutet av 1800-talet skövlade på många håll, men 1903 års skogsvårdslag innebar att all skog skulle återplanteras.

Skogsindustrins lobbyverksamhet använder argumentet att Sverige aldrig haft så mycket skog som nu. Det är sant om man med ”skog” menar antalet träd, men de förmår inte se skogen för alla träd.

Mindre privata skogsägare får fortfarande inte sälja sin mark till ett aktiebolag, bara till en annan enskild ägare. Däremot är det mera regel än undantag att man lägger ut avverkningen på entreprenad till större bolag som Mellanskog, Moelven m fl.

Det finns nästan inga andra länder i världen som har påverkat sina egna skogsekosystem så allvarligt och så mycket som Sverige har gjort de senaste 50-60 åren med vårt storindustriella kalhyggesskogsbruk. (mer…)

Elektrifieringens baksidor

Många medlemmar och andra naturvänner vill satsa på elektrifiering av samhället, för att minska klimatpåverkan. Samtidigt tycker många att vi inte ska ha flera gruvor med mineralbrytning i Sverige.

Det är uppriktigt sagt svårt att ha båda ståndpunkterna med tanke på under vilka omständigheter kobolt bryts i Kongo för att tillverka batterier.

Här är en artikel om en pågående tragedi i Kongo för att tillfredsställa våra behov, om att bryta kobolt (tryck på länken), och då nämns inte alls miljöproblemen av brytningen.

Man kan som medlem ha olika åsikter om hur vi ska uppnå ett hållbart samhälle. Riksföreningen är för vindkraft, många kretsar är emot om man riskerar att få vindkraftparken i närområdet. En del är för kärnkraft, andra är emot. Några tror på grön tillväxt, andra inte och en del vill drastiskt sänka konsumtion och produktion, vad man kan kalla ”nerväxt”.

Vi har i alla fall det gemensamt att vi vill skydda naturen, stoppa den drastiska minskningen av biologisk mångfald och hejda klimatförändringarna.

Bevara Runnområdet för kommande generationer!

Vi har lämnat ett samrådsyttrande från Borlängekretsen av Naturskyddsföreningen över fördjupad översiktsplan för Runn.

Kortfattat sammandrag: Nödvändigheten av att bevara biologisk mångfald och minska klimatpåverkan gör att vi ifrågasätter planerna på en ny stadsdel för 20 000 invånare, när prognoserna dessutom talar emot en sådan folkökning, som väl är.

Någon riktig miljökonsekvensbeskrivning saknas. Vi ger istället förslag på vad man kan göra istället.

Vi konstaterar sammanfattningsvis att en stor del av översiktsplanen strider mot andan i Borlänge Kommuns miljöplan. Samtidigt stöder vi de förslag som avser att stärka den gröna infrastrukturen.

(mer…)

Förslag inför Black Friday och julhandeln

För Dig som är trött på alla erbjudanden att köpa billiga prylar, producerade i något låglöneland med hjälp av billig fossil energi, finns det många bättre alternativ.

Vi har hittat på ännu ett smart alternativ:

Värna naturen i Borlänge!

Allmänhet, organisationer och företag etc. kan genom gåvor, donationer, testamenten m m, värna natur och klimat för framtida generationer genom bidrag till stiftelsen.

Insamlingsstiftelsen Borlänges Naturarv

Bankgiro 326-1567

Vid större gåvor kontakta styrelsen för Naturskyddsföreningen i Borlänge först!

Vi startar insamlingsstiftelse

För att öka skyddet av natur i Borlänge, där endast 3,9 % av ytan har formellt skydd mot önskvärt över 30 % startar vi nu insamlingsstiftelsen Borlänges Naturarv.

Pengar som flyter in efter detta upprop skall tillföras en nybildad stiftelse med namnet ”Insamlingsstiftelsen Borlänges Naturarv”.

Alla som önskar stödja stiftelsens verksamhet i framtiden välkomnas att bidra med ekonomiskt stöd redan nu.

Stiftelsen Borlänges Naturarv har till uppgift att verka för skyddet av värdefull natur i Borlänge kommun genom bland annat bildande och skötsel av naturvårdsområden.

Stiftelsens ändamål är att genom markköp, markbyte eller på annat sätt, säkerställa skyddet av ekologiskt särskilt känsliga miljöer såsom t ex orörd natur, områden med utrotningshotade arter, variationsrika marker, kulturhistoriskt intressanta naturområden eller områden som på annat sätt kan bidra till variationsrikedom och biologisk mångfald inom kommunen.

Stiftelsen kan föreslå kommunen eller länsstyrelsen att förstärka skyddet av särskilt värdefulla områden, genom reservatsbildning eller annan förordning.

Stiftelsens tillgångar kan även användas till biotopvård, restaurering av intressanta naturområden och liknande åtgärder, samt för informationsinsatser som syftar till att öka förståelsen för och vikten av att värna den biologiska mångfalden.

Allmänheten, organisationer och företag etc. kan genom gåvor, donationer, testamenten och andra aktiviteter, värna natur och klimat för framtida generationer genom att ge bidrag till stiftelsen.

Bidrag kan utgå i form av kontanta medel, fastigheter, mark och vatten etc. På detta sätt kan resurser frigöras, vilka genom markbyte, markköp eller på annat sätt kan användas för att säkerställa värdefulla naturområden.

Läs stadgarna i sin helhet på Borlängekretsens hemsida: https://borlange.naturskyddsforeningen.se

Från detta upprop beräknas registreringsprocessen ta en viss tid innan Insamlingsstiftelsen är registrerad. Insamlingsstiftelsen kommer sedan, så snart som möjligt, att ansöka om särskilt bankkonto, bankgiro och Swishnummer.

Till dess att stiftelsen erhållit särskilt bankkonto kan ni donera pengar till insamlingsstiftelsen genom insättning till Borlängekretsens bankgiro: 326-1567

Glöm inte att vid insättning skriva meddelandet: Borlänges Naturarv. När det gäller större donationer, mark etc kontakta oss på mail: Naturskyddsföreningen  Borlänge borlange@naturskyddsforeningen.se

Lördagens naturvandring ledde till Spånsans Fäbodar i Gyllbergens skogsrike

Vi som var med fick uppleva en fantastiskt fin dag som gick genom ett varierat landskap; äldre skiktad skog med nyckelbiotoper, yngre produktionsskog, myrmark och spår av kulturlämningar. Våra kunniga guider Lars-Erik Nilsson och Stig-Åke Svensson visade vägen, berättade om naturvärdesinventering och de olika biotoperna med organismerna som lever där. Det blev gott om spännande artfynd, som t ex den rödlistade lunglaven och knärotsorkidén (i bild 4 och 5). En inspirerande och lärorik dag!

Läs mer

Naturvårdsinventeringen av Gyllbergens skogsrike https://bit.ly/2WCJGwH

Den fridlysta och sårbara knärotsorkidén https://bit.ly/3BBxL0X

𝘐𝘯𝘷𝘪𝘨𝘯𝘪𝘯𝘨 𝘢𝘷 𝘯𝘢𝘵𝘶𝘳𝘳𝘦𝘴𝘦𝘳𝘷𝘢𝘵𝘦𝘵 𝘛𝘶𝘳𝘦𝘴 Ä𝘯𝘨 – 𝘮𝘦𝘳 𝘴𝘬𝘺𝘥𝘥𝘢𝘥 𝘮𝘢𝘳𝘬 𝘪 𝘉𝘰𝘳𝘭𝘢̈𝘯𝘨𝘦 𝘬𝘰𝘮𝘮𝘶𝘯!

I lördags, 28 augusti, blev naturbetesmarken i Tuna-Hästberg officiellt naturreservat. Representanter för länsstyrelsen var på plats för ceremonin. Tillsammans med bygdens egen sakkunnige eldsjäl Anders Janols bjöds det på information om naturvård i Dalarna, bildvisning i bystugan och en guidad vandring genom reservatet. Och enbärsdricka så klart!

Svampen på bilden heter Sepiavaxskivling. Dess latinska artnamn är 𝘕𝘦𝘰𝘩𝘺𝘨𝘳𝘰𝘤𝘺𝘣𝘦 𝘰𝘷𝘪𝘯𝘢, och den kan, som artnamnet ovina (från latinets ovis = får) antyder, misstas för en fårlort. Svampen är listad som sårbar (VU) i det svenska systemet för rödlistade arter. Svampen är även rödlistad globalt. Anders Janols berättar att på ängen gjordes det första dalafyndet år 1990, och den har idag hittats på ytterligare 6 platser i Dalarna. Fyndet av svampen på Tures Äng bekräftade naturvärden här skapade av slåtter och bete (sk. kulturbetingad hävd).

Läs mer om Tures Äng, och skötsel av naturreservat, på länsstyrelsens webbplats https://bit.ly/3DwLW95

Rapport från den traditionella slåttern av Tures Äng 31 juli

Tack alla som var med och slog, räfsade och umgicks (inklusive de sociala grannarna: fåren) under dagen då ett varmt regn mer eller mindre hängde i luften ute i Tuna-Hästberg. För att inte förglömma gofika, med enbärsdricka – en upplevelse!

Så här mot sensommaren var det dags att slå ängens växtlighet och ta den därifrån för att gynna den magra ängsmarken. Några få individer var ännu i blom, som ljust lila vädd och den mer skarpt rosa brudborsten i buketten. Här syns också de överblommade orkidéerna Tvåblad och Brudsporre, samt Skogsknipprot, Rödklint, Vitmåra och Darrgräs.

 

För dig som vill veta mer om ängens biologi och traditionellt ängsbruk:

Slå ett slag för ängen (länsstyrelsens info-pdf)

Lienätverket på Facebook

Kanske ses vi på ängen nästa år..? Väl mött!

 

 

 

Idag inträffar Earth Overshoot Day (Den ekologiska skuldens dag)

Ur Dagens Nyheter idag:

” I år inträffar Overshoot Day den 29 juli, nästan en månad tidigare än i fjol, enligt organisationen Global Footprint Network. Den räknar varje år fram ett datum, som ska illustrera resursförbrukningen i världen och att jordens befolkning lever långt ifrån ett långsiktigt hållbart liv.

Datumet -eller nyckeltalet- är ingen exakt vetenskap, utan bygger på olika beräkningar av bland annat energikonsumtion, fiske, skogsbruk och koldioxidutsläpp. En slags årsbudget för naturens förnybara resurser.

Att årets budget skulle ta slut tidigare än förra årets var ingen överraskning.

– Under pandemin där mycket av industrin och samhället stod stilla, så påverkades resursförbrukningen och den mängd avfall och utsläpp vi genererar. Nu när hjulen börjar rulla igen, så är det inte konstigt att Overshoot Day hamnar ungefär där den har legat tidigare, säger Ola Hansén, klimatexpert vid Världsnaturfonden i Sverige.

Hade Overshoot Day varit ett finansiellt nyckeltal skulle vi nu vara inne och leva på sparkapitalet, det som skulle räcka till pensionen och barnen. Avkastningen på kapitalet hade vi redan gjort av med. (mer…)