EU-parlamentets beslut att restaurera natur

Den 27 februari röstade en majoritet i EU-parlamentet ja till att införa en lag om att återställa natur.

Det är en mycket viktig lag som kan bidra till att vända den negativa trenden för vår natur och den värdefulla biologisk mångfald som vi alla är beroende av. Det är den första stora lagstiftningen om biologisk mångfald sedan art- och habitatdirektivet lades fram för tre decennier sedan.

I restaureringslagen finns ett övergripande mål att medlemsländerna ska vidta åtgärder för att återställa minst 20 procent av EUs land- och vattenområden fram till 2030. Vid 2050 ska åtgärderna innefatta all natur som är i behov av restaurering.

Förordningen om att restaurera natur är avgörande för att EU ska klara de åtaganden som gjorts inom FN-konventionen om biologisk mångfald (FN-mötet i Montreal december 2022). Man har dock sänkt ambitionerna jämfört med Montrealmötets beslut från 30% till 20% till 2030.

En omröstning i ministerrådet i vår bland medlemsländerna återstår innan lagen kan bli av. Låt oss hoppas att det går igenom hela vägen och att sedan Sverige följer lagen!

Läs mera här: EU-parlamentet röstade för att återställa natur – Världsnaturfonden WWF

Och Göran Greiders ledare i Dalademokraten den 29/2 är läsvärd: Äganderätt står mot naturens rätt-Bra att EU ställer krav

Fiskarnas Rike

I går kunde intresserade lyssna till ett fascinerande och inspirerande föredrag om Fiskarnas Rike på Cozmoz i Borlänge. Det är Studiefrämjandet och Sportfiskarna som arrangerar en föredragsturné om livet i våra svenska vatten.

Den stora publiken fick se och lära sig förstå våra fiskar och vattenvarelser på ett sätt som många säkert aldrig reflekterat över.

Natur- och dokumentärfilmaren Martin Falklind har under snart fyra år utforskat Sveriges vattenmiljöer tillsammans med sitt filmteam. På SVT Play kan du se hans unika filmtrilogi där tittaren tas med på en magisk resa genom svenska älvar, sjöar och hav – Fiskarnas Rike.

Martins miljöintresse väcktes tidigt, och har med åren blivit allt större, vilket knappast kan undgå den som ser Fiskarnas rike. Filmerna är en skarp uppgörelse med människans sorgliga förmåga att snabbt rubba de ömtåliga ekosystem som utvecklats under miljontals år. Vattenkraftbolagen som säger sig producera ”grön” el och fiskeindustrin, som starkt bidragit till att förstöra Östersjöns bestånd av torsk och strömming är starka lobbygrupper, som fortfarande får regering och myndigheter att bromsa EU-krav på Sverige.

På flera sätt liknar det vad skogsindustrin utsatt svenska skogar för sedan 50-talet och fortfarande gör, med regeringens och skogsstyrelsens goda minne.

Det sista Martin vill göra är att försätta tevetittarna i ett uppgivet tillstånd av att inget spelar någon roll.

För varje problem vi lyfter fram, visas en möjlig lösning. Visst kan man känna förtvivlan, men vi måste ändå landa i att det finns hopp.

Läs gärna mera om vattenvården här: Porlande-backar-och-brusande-alvar-Naturskyddsforeningen

EU:s biodiversitetsstrategi som Sverige ställt sig bakom har som mål att Europas biologiska mångfald ska vara på väg att återhämta sig senast 2030. Strategin innehåller bland annat mål om fritt strömmande vatten.

Restaurering av natur: rådet och parlamentet enas om nya regler för att restaurera och bevara skadade livsmiljöer i EU – Consilium (europa.eu) Målen är emellertid ännu inte bindande.

Det finns många saker enskilda kan göra för att göra skillnad!

Vi har en skogsgrupp i Borlänges Naturskyddsförening, men vi kan också om det finns tillräckligt intresse för vattenfrågorna starta en vattengrupp. Det förutsätter att tillräckligt många anmäler sig, exempelvis från gårdagens publik på föredraget!

Kontakta: borje@wingbeats.se

 

Kallelse till årsmöte

Medlemmarna är välkomna till vårt årsmöte på Matjes Emils Gård i Borlänge måndagen den 11 mars kl 18:00.

Se årsmöteshandlingar under fliken Om föreningen!

Dags att sluta fred med naturen!

Jag fick nyligen in en debattartikel i Dalademokraten om att överge vårt koloniala förhållande till naturen, dvs vårt erövringskrig.  I stort sett samma text finns på vår hemsida nedan.

På hemsidan finns flera artiklar om t ex den ”gröna” omställningens konsekvenser för naturen. Det måste vara möjligt att hålla båda tankarna i huvudet samtidigt: Vi måste stoppa utsläppen av växthusgaser snabbt och vi måste bevara den biologiska mångfalden nu!

Ytterligare ett exempel på hur vi erövrar och exploaterar naturen är att det norska Stortinget i veckan sagt ja till exploatering av havsbottnen i Arktis, för ”den gröna omställningen”.

Göran Greider har i dagens nummer av Dalademokraten en insiktsfull ledare om vårt krig mot naturen.

 

Börje Eriksson

kretsordförande

Julklappstips

Finns det något bättre än en gåva till Insamlingsstiftelsen Borlänges Naturarv för nuvarande och framtida generationer.

Stiftelsens ändamål är att genom markköp, markbyte eller på annat sätt, säkerställa skyddet av ekologiskt särskilt känsliga miljöer såsom t ex orörd natur, områden med utrotningshotade arter, variationsrika marker, kulturhistoriskt intressanta naturområden eller områden som på annat sätt kan bidra till variationsrikedom och biologisk mångfald inom kommunen.

Alla kan ge bidrag i form av kontanta medel, fastigheter, mark och vatten etc.

Stiftelsens Plusgiro är: 210 08 05-7

Swishnummer: 123-2488773

 

Du kan göra ditt eget gåvobevis, t ex genom att redigera detta förslag:

Gåvobevis

 Jag har idag gett dig en gåva i form av ett bidrag till Borlänges Naturarv

En gåva till Insamlingsstiftelsen Borlänges Naturarv ger oss möjlighet rädda biologisk mångfald för framtida generationer.

God Jul

Önskar

…..

 

 

Lussefika med Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen i Borlänge hade i år sin traditionella Luciaträff på Café Backa. Ett trettiotal medlemmar hörde Niklas Rehn hålla ett fint föredrag om skog. Riktig skog med alla dess olika ekosystem, som vi måste värna och återställa för vår och kommande generationers framtid, och för naturens egen skull.

På träffen bestämdes också att vi skriver till kommunen och uppmanar till totalt stopp för exploateringsplanerna vid Bro. Det är dels en värdefull jordbruksmark, som behövs för framtiden, dels påverkar det naturen negativt med dess närhet till Tunaån.

Se: Stopp för byggplaner Bro

Överge det koloniala tänkandet om naturen!

Nyligen kunde vi läsa i lokalpressen om hur Stora Enso vill minska älgstammen och hur Jägarförbundet i Dalarna istället vill öka den. Vi har också kunnat läsa om skogsägare som klagar på att de inte får avverka all den skog de vill p g a höga naturvärden. Alla dessa har fel utgångspunkt, nämligen att naturen är till för oss människor. Detta är orsaken till hela naturkrisen.

Människan har alltid strävat efter ny kunskap, som lett till nya upptäckter, men vi har också en tendens att ständigt erövra nya områden. Så lade européerna under sig stora delar av Afrika, Asien och hela Australien och den amerikanska kontinenten. Urbefolkningar trängdes undan, dödades och assimilerades. Allt mera av naturen koloniserades av människan.

Det privata ägandet ersatte det gemensamma förvaltandet av naturen och skogar skövlades, mark odlades upp och tama betesdjur ersatte de vilda djuren.

Med billiga fossila bränslen kom industrialiseringen igång kring 1700/1800 och befolkningen ökade från cirka 1 miljard år 1800 till över 8 miljarder idag. Alla dessa ska ha mat, vatten, energi, råvaror, utrymme, infrastruktur och producerar allt fler gifter, avfall och växthusgaser.

Och med ett fortsatt kolonialt förhållande till naturen, dvs att naturen är till för oss, har det lett till utfiskning och föroreningar av haven, erosion på land, ökenutbredning och avskogning.

I Sverige låter det ibland från skogsägarhåll som privata skogar funnits sedan urminnes tider, men i större delen av Sverige blev skogsägande inte vanligt förrän i början på 1800-talet. Först på 1960-talet började kalhyggesbruket och naturskogar ersattes av monokulturer av gran, tall och även importerade arter som contortatall.

Andra skador orsakas av exploatering av älvarnas vattenkraft, bebyggelse av åkrar, vägbyggen som skär rakt igenom naturen m m. Numera även av vindkraftsutbyggnad.

Över hela jorden har det skett stora skador på vitala delar av naturen med minskad biologisk mångfald samtidigt som vi med utsläpp av växthusgaser orsakat klimatförändringarna.

Mer än en tredjedel av världens markytor och nästan 75 procent av sötvattenresurserna används nu till odling eller boskap. Människan har drastiskt förändrat jordens livsmiljöer. Enligt FN:s vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald har tre fjärdedelar av landmiljöerna och två tredjedelar av havsmiljöerna påverkats kraftigt av mänsklig verksamhet.

Av alla däggdjur på jorden utgör nu Homo Sapiens 36%, människans tamdjur 60% och de vilda djuren endast 4%. Av fåglarna är bara 30% vilda, resten kycklingar, höns, kalkoner, gäss och ankor. Inte är situationen bättre för de ryggradslösa djuren, som t ex insekterna. Även mångfalden av svampar, lavar och växter förloras i accelererande fart.

Vi måste överge det koloniala förhållandet till naturen och ta många steg tillbaka för att ge naturen möjligheter att återhämta sig från vår rovdrift. Naturen är inte till för människan utan har sitt eget existensberättigande!

Vid COP15-mötet i Montreal 2022 bestämdes att minst 30% av all land- och vattenareal ska skyddas till senast 2030. Resten ska skötas på ett hållbart sätt, inklusive återställning av förstörda områden. EU har inte lyckats komma ända fram utan har sagt (9 november 2023) att det ska införas återhämtningsåtgärder för minst 20 procent av EU:s landområden och havsområden senast 2030, och för alla ekosystem som är i behov av restaurering senast 2050.

Restaurering av natur: rådet och parlamentet enas om nya regler för att restaurera och bevara skadade livsmiljöer i EU – Consilium (europa.eu)

Till och med detta verkar vara för mycket för många svenska skogsägare och för skogsindustrin, som tyvärr kommer att göra allt för att sabotera även dessa mål. Naturligtvis finns också många skogsägare, som vill ta ansvar för natur och klimat, men de är fortfarande alltför få.

För närvarande är cirka 4% av Borlänge kommuns yta skyddad och inte ens så mycket som 20% kan sägas vara någorlunda oförstörd natur, så här måste all återstående kontinuitetsskog skyddas snarast och så får vi satsa på restaurering direkt för att komma i närheten av de 20 procenten. ”Borlänge växer” är en urusel slogan. Istället bör vi ta vara på de möjligheter en krympande folkmängd innebär. Satsa på att förtäta Borlänge istället för storvulna planer på nya bostadsområden i åkermark och skog! Och satsa på naturskydd! Jag föreslår en ny kommunslogan: Borlänge tar ansvar!

Den 29/11 kl 16 kan alla lära sig mera om biologisk mångfald och hoten mot den, när vi tillsammans med Högskolan och andra i Naturskyddsföreningen ordnar en föreläsning på biblioteket i Falun med Alexandre Antonelli, professor i biologisk mångfald. Den sänds digitalt och spelas också in för att kunna ses senare.

Ett julklappstips: Donera pengar till Borlänges Naturarv för inköp av skyddsvärd natur, som julklapp till alla kommande generationer.

Plusgiro 210 08 05-7

Swish 123-2488773

Ny föreläsning den 29/11 om Biologisk mångfald

Öppen föreläsning i samarbete med Naturskyddsföreningarna i Falun, i Dalarna, Högskolan och Studiefrämjandet med prof. Alexandre Antonelli

  • ETT DOLT UNIVERSUM – JORDENS OKÄNDA BIOLOGISKA MÅNGFALD

Professor Alexandre Antonelli vid Kew Gardens i London och även knuten till Göteborgs universitet ger en föreläsning på länk från London. Vi visar detta på storbildsskärm vid Högskolan i Falun. Ni som inte har möjlighet att närvara kan delta via streaming enligt nedan.

Alexandre Antonelli är professor i biologisk mångfald och har nyligen gett ut boken ”Ett Dolt Universum” där han mycket pedagogiskt förklarar vad vi menar med just biologisk mångfald och hur den hotas alltmera.

Plats: Bibliotekstrappan Högskolan Dalarna, Falun

Streaming: https://du-se.zoom.us/j/69614804159

Datum: 29 nov, 2023

Tid:16:00 – 17:30, föreläsning och frågestund/diskussion. Moderator är professor Chris Bales, Falun.

Föreläsningen kommer också att spelas in och läggas ut på vår hemsida.

Du kan läsa mera om föreläsaren här!