Vi startar insamlingsstiftelse

För att öka skyddet av natur i Borlänge, där endast 3,9 % av ytan har formellt skydd mot önskvärt över 30 % startar vi nu insamlingsstiftelsen Borlänges Naturarv.

Pengar som flyter in efter detta upprop skall tillföras en nybildad stiftelse med namnet ”Insamlingsstiftelsen Borlänges Naturarv”.

Alla som önskar stödja stiftelsens verksamhet i framtiden välkomnas att bidra med ekonomiskt stöd redan nu.

Stiftelsen Borlänges Naturarv har till uppgift att verka för skyddet av värdefull natur i Borlänge kommun genom bland annat bildande och skötsel av naturvårdsområden.

Stiftelsens ändamål är att genom markköp, markbyte eller på annat sätt, säkerställa skyddet av ekologiskt särskilt känsliga miljöer såsom t ex orörd natur, områden med utrotningshotade arter, variationsrika marker, kulturhistoriskt intressanta naturområden eller områden som på annat sätt kan bidra till variationsrikedom och biologisk mångfald inom kommunen.

Stiftelsen kan föreslå kommunen eller länsstyrelsen att förstärka skyddet av särskilt värdefulla områden, genom reservatsbildning eller annan förordning.

Stiftelsens tillgångar kan även användas till biotopvård, restaurering av intressanta naturområden och liknande åtgärder, samt för informationsinsatser som syftar till att öka förståelsen för och vikten av att värna den biologiska mångfalden.

Allmänheten, organisationer och företag etc. kan genom gåvor, donationer, testamenten och andra aktiviteter, värna natur och klimat för framtida generationer genom att ge bidrag till stiftelsen.

Bidrag kan utgå i form av kontanta medel, fastigheter, mark och vatten etc. På detta sätt kan resurser frigöras, vilka genom markbyte, markköp eller på annat sätt kan användas för att säkerställa värdefulla naturområden.

Läs stadgarna i sin helhet på Borlängekretsens hemsida: https://borlange.naturskyddsforeningen.se

Från detta upprop beräknas registreringsprocessen ta en viss tid innan Insamlingsstiftelsen är registrerad. Insamlingsstiftelsen kommer sedan, så snart som möjligt, att ansöka om särskilt bankkonto, bankgiro och Swishnummer.

Till dess att stiftelsen erhållit särskilt bankkonto kan ni donera pengar till insamlingsstiftelsen genom insättning till Borlängekretsens bankgiro: 326-1567

Glöm inte att vid insättning skriva meddelandet: Borlänges Naturarv. När det gäller större donationer, mark etc kontakta oss på mail: Naturskyddsföreningen  Borlänge borlange@naturskyddsforeningen.se