Borlänges Naturarv

Vi startar insamlingsstiftelsen Borlänges Naturarv

För att öka skyddet av natur i Borlänge, där endast 3,9 % av ytan har formellt skydd mot önskvärt över 30 % startar vi nu insamlingsstiftelsen Borlänges Naturarv.

Pengar som flyter in efter detta upprop skall tillföras en nybildad stiftelse med namnet ”Insamlingsstiftelsen Borlänges Naturarv”.

Alla som önskar stödja stiftelsens verksamhet i framtiden välkomnas att bidra med ekonomiskt stöd redan nu.

Stiftelsen Borlänges Naturarv har till uppgift att verka för skyddet av värdefull natur i Borlänge kommun genom bland annat bildande och skötsel av naturvårdsområden.

Stiftelsens ändamål är att genom markköp, markbyte eller på annat sätt, säkerställa skyddet av ekologiskt särskilt känsliga miljöer såsom t ex orörd natur, områden med utrotningshotade arter, variationsrika marker, kulturhistoriskt intressanta naturområden eller områden som på annat sätt kan bidra till variationsrikedom och biologisk mångfald inom kommunen.

Stiftelsen kan föreslå kommunen eller länsstyrelsen att förstärka skyddet av särskilt värdefulla områden, genom reservatsbildning eller annan förordning.

Stiftelsens tillgångar kan även användas till biotopvård, restaurering av intressanta naturområden och liknande åtgärder, samt för informationsinsatser som syftar till att öka förståelsen för och vikten av att värna den biologiska mångfalden.

Allmänheten, organisationer och företag etc. kan genom gåvor, donationer, testamenten och andra aktiviteter, värna natur och klimat för framtida generationer genom att ge bidrag till stiftelsen.

Bidrag kan utgå i form av kontanta medel, fastigheter, mark och vatten etc. På detta sätt kan resurser frigöras, vilka genom markbyte, markköp eller på annat sätt kan användas för att säkerställa värdefulla naturområden.

Läs stadgarna i sin helhet på Borlängekretsens hemsida: https://borlange.naturskyddsforeningen.se

Stiftelsens Plusgiro är: 210 08 05-7

Swishnummer: 123-2488773

När det gäller större donationer, mark etc kontakta oss på mail: Naturskyddsföreningen  Borlänge borlange@naturskyddsforeningen.se