Skogsnätverket

SKOGSGRUPPEN inom naturskyddsföreningen i Borlänge
Gruppen har verkat med varierande aktivitet under många år. Ofta har samarbete skett med länsförbundets skogsnätverk. Verksamheten har mest varit inriktad på inventeringar, myndighets- och markägarkontakter om skydd för enskilda skogsområden. Även uppföljningar efter avverkningar liksom besök vid flisterminaler har ibland förekommit. På förekomna anledningar har någon av oss eller vi tillsammans skrivit debattartiklar i lokalpressen.

För närvarande är fem personer aktiva i gruppen.
Några aktuella uppgifter

Under våren har vi bl. a. jobbat med att lansera ett ekologiskt landskapsprojekt omfattande 30 000 ha med Gyllbergens naturreservat i centrum. Vi presenterade idén vid en naturvårdsberedning vid Gyllbergen i oktober 2014. Därefter har vi följt upp med debattartiklar och skriftlig information till myndigheter och markägare. Ett möte med representanter med berörda kommuner och idéella föreningar har hållits. Den 8/6 2015 presenteras förslaget för kommunledningen i Borlänge i samband med en heldagsexkursion till flera av Borlänges värdefulla naturområden.
Några av medlemmarna har sedan 2013 i samarbete med Naturskyddsföreningens länsförbund och Dalarnas Ornitologiska Förening arbetat för att skydda ett värdefullt naturskogsområde i närheten av Gyllbergen från exploatering för vindkraftändamål. Skogshandläggare och jurist från Naturskyddsföreningens rikskansli bistår aktivt i arbetet.
Efter debattartiklar i polemik med Mellanskogs ledning har denna föreslagit en seminarieliknande sammankomst med, förutom tre medlemmar i kretsens skogsgrupp, ledande företrädare från skogsnäringen och Naturskyddsföreningen. Även landshövding och en representant för pressen inbjöds preliminärt. I skrivande stund (23/5) är det ovisst om polemiserande parter ska kunna enas om ett upplägg som på ömse håll bedöms som rättvist.